top of page
Cinema Product

B A S I C

2~3분 하이라이트 영상
신부 대기실     본식     원판     폐백     인터뷰
​기본 4K 촬영     2인 2캠 (4K)     기본 패키징 (USB)

₩ 1,100,000 (VAT 포함)

P R E M I U M

Basic 구성 + 대표자 고정
All Extra (모든 추가 옵션)
​3인 4캠(4K)     기본 패키징 (USB)

₩ 2,200,000 (VAT 포함)

bottom of page